EKİBİMİZ

ANDROLOJİ LABORATUVARI:

Laboratuvarımızın görüntüleri...
Merkezimize gelen her hastadan 15 gün arayla iki kez semen örneği vermesi istenir. Örnek vermeye gelen hastanın en az 3 en fazla 7 gün cinsel perhizinin olması gerekir. Ejakulat masturbasyonla alınır. Bunun başarılamadığı olgularda toksik madde içermeyen, özel olarak yapılmış kondomlar da kullanılabilir. Ejakulat için özel amaçla yapılmış steril sperm toplama kapları kullanılır. Kabın üzerine hasta adı mutlaka kaydedilir.
Örnekler saat 09:00-15:00 arası verilmelidir. Bu saatler arasında gelen hastalara raporları aynı gün içinde verilmektedir. Semen analizi raporunda sperm sayısı, hareketi, miktarı ve morfolojisine bakılır. Morfolojik analiz kruger boyama tekniğiyle yapılır ve dünya sağlık örgütü standartlarına göre değerlendirilir. Dünya sağlık örgütünün belirlediği sağlıklı semen parametreleri aşağıdaki gibidir:
Sperm sayısı: 20 milyon ve üzeri
Total motilite: %50 ve üzeri
Progresif motilite: %25 ve üzeri
Semen hacmi: 2 cc ve üzeri
Morfoloji kriteri: %14 ve üzeri (Kruger kriterleri)

Aşılama işlemi için kullanılacak spermler de androloji laboratuvarında yıkanır ve hazırlanır. Sperm parametrelerinin yeterli olduğu hastalarda,  merkezimizde tüp bebek tedavisine başlayabilmek için en az üç kez ovülasyon indüksiyonu takipli aşılama işleminin uygulanmış olması gerekmektedir.

Menisinde sperm bulunamayan (azospermik) hastalara tüp bebek tedavi sürecinde uygulanan TESE biyopsisinden elde edilen örnekler de androloji laboratuvarında değerlendirilir. Belli tıbbi durumlarda talep edilen sperm dondurma işlemi rutin olarak uygulanmaktadır.

Ameliyathanemizin görüntüleri...

EMBRİYOLOJİ LABORATUVARI:

Laboratuvarımızın görüntüleri...
Yumurta (oosit) toplanması (OPU) ve ayıklanması:
OPU işlemi yaklaşık 15-30 dakika arası süren kolay bir işlemdir. Hasta uygun şartlara sahipse işlem anestezi altında yapılır. Ameliyathanemizde uzman jinekoloğumuz tarafından yumurtalıklardan toplanan oositler uygun kültür ortamlarına koyularak bir süre vücut sıcaklığı ve fizyolojik pH’a sahip inkübatörlerde bekletilir. 2-2.5 saat sonra ayıklanarak etraflarındaki kümülüs hücreleri temizlenir.

Konvansiyonel IVF &ICSI (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu):
Konvansiyonel IVF, yumurta ve sperm hücrelerinin; tek bir yumurta başına 10.000 tane sperm hücresi düşecek şekilde kültür edilmesi ve spermlerin doğal gebelikte olduğu gibi yumurtaları kendi kendilerine (dış müdahale olmadan) döllemesi durumudur. Yöntemin uygulanabilmesi için sperm sayısının, hareketinin ve morfolojisinin normal değerlerde olması gerekir. Günümüzde artan erkek infertilitesinin de etkisiyle artık yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmaktan çıkmıştır.

ICSI; tek bir sperm hücresinin tek bir yumurta hücresi içine laboratuvar ortamında (in vitro), mikroskop altında bir iğne yardımıyla yerleştirilmesine dayanan bir dölleme tekniğidir. Özellikle erkek infertilitesinin (azospermik ve sınırlı sayıda sperme sahip hastaların) artmasıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Merkezimizde de devamlı olarak kullanılan teknik ICSI’dir.

Mikroenjeksiyon görüntülerini…

Embriyo transferi:
Embriyo transferi hastanın durumuna göre 2., 3. veya 5. gün yapılır. Tedavi tamamen kişiye özgü bir tedavi olduğundan embriyoların durumuna göre transfer gününe karar verilir. İşlem sırasında transfer edilecek embriyolar embriyolog tarafından ince ve yumuşak bir katetere yüklenir ve uzman jinekolog tarafından ultrason eşliğinde rahmin içine yerleştirilir. Anestezi vermeden yapılan ve kısa süren ağrısız bir işlemdir.

Assisted hatching (zona traşlanması):
Assisted hatching yumurta hücresinin dış kabuğunun (zona pellusida) lazer yardımı ile inceltilmesidir. İleri kadın yaşı olan vakalar, tekrarlayan başarısız IVF denemeleri olan vakalar ve dondurma sonrası çözdürme embriyo transferlerinde işlem uygulanabilir.

Blastomer biyopsisi ve PGT:
PGT (preimplantasyon genetik tanı) yöntemi; birtakım endikasyonlara sahip çiftlerde genetik olarak sağlıklı embriyoları anneye transfer etmek için uygulanan bir yöntemdir ve PGT için başlıca endikasyonlar şunlardır:
1)Bebeğe kalıtsal hastalık geçme tehlikesinin bulunması
2) Üç veya daha fazla düşük yapmış olmak (tekrarlayan düşükler)
3) Anne adayında ilerleyen yaşla birlikte genetik kusurlu çocuk sahibi olma riskinin artması
4)Daha önce yapılan düşük ya da ölü doğum incelendiğinde genetik bir sorun bulunması
5)Tekrarlayan implantasyon yetersizliği (gebelikle sonlanmayan üç veya daha fazla tüp bebek denemesi)
6)Ailede kalıtsal bir hastalık bulunması ya da çiftlerde kromozomal bir problem nedeniyle normal gebelik şansının azalması.

PGT işleminin ilk aşaması blastomer biyopsisidir. Biyopsi; embriyoloji laboratuvarında  uzman bir embryolog tarafından yapılır ve çoğunlukla 3. gün embriyolardan bir (ya da gerekirse iki) hücre alınmasına dayanır. Bu hücreler PGT uzmanı bir genetik doktoru tarafından genetik analiz yapılmak üzere alınır; gerekli genetik değerlendirme ertesi güne kadar tamamlanır ve verilen rapora göre genetik olarak sağlıklı embriyolar 4. günde anne rahmine transfer edilir.

Embriyo Dondurma:
Bir embriyonun dondurulabilmesi için kalitesinin iyi olması ve gelişim göstereceğini vaat etmesi gerekir. Transfer sonrasında geride kalan ve kalitesi iyi olan embriyolar çiftlerin de bilgisi dahilinde devamlı olarak dondurulmaktadır. Dondurulan embriyolar çözdürme işlemi sonucunda da sağlıklı çıktıkları takdirde çözdürme embriyo transferinde de gebelik şansı normal transferle aynıdır. Merkezimizde embriyo dondurma işlemi vitrifikasyon (hızlı dondurma) yöntemiyle uygulanmaktadır.

Gamet (oosit/sperm) dondurma:
Belli endikasyonlara sahip hastaların gametleri kendilerinin de bilgisi ve izni dahilinde dondurulabilmektedir. Özellikle kanserli ve kemoterapi gören hastalara çocuk sahibi olabilme şansını verebilmek için, ileride kullanabileceği şekilde gamet hücreleri dondurulabilmektedir. Aynı zamanda merkezimizde tüp bebek tedavisi gören azospermik hastalara uygulanan TESE (testiküler biyopsi) işlemi sonucunda fazla sperm elde edildiği takdirde işlemde kullanılmayan ilave dokular da hastanın ileride tekrar ameliyat olmasını engellemek amacıyla hastanın da bilgisi ve izni dahilinde dondurulup saklanmaktadır.

 

ENDOMETRİAL KOKÜLTÜR VE HLA TİPLEMESİ:
Endometrial kokültür yöntemi, embriyoların annenin rahimiçi dokusu (endometriyum) ile birlikte kültür edilmesine dayanır. Tüp bebek tedavisi öncesinde annenin rahminden alınan doku dondurulmakta ve tedavi aşamasında döllenen embryolar çözdürülen endometrial doku üzerinde gelişime bırakılmaktadır. Endometrial kokültür çalışmalarımız halen devam etmekte ve yakında rutin olarak özellikle başarısız IVF denemeleri ve açıklanamayan infertiliteye sahip vakalarda uygulanmaya başlayacaktır.

HLA tiplemesi ciddi kan hastalıklarına sahip çocukları olan ailelere uygulanabilecek ve hastalıklı çocukları için alternatif tedavi sağlayacak bir yöntemdir. Bu aileler tüp bebek yöntemi ve preimplantasyon HLA tiplemesiyle hasta olan çocuklarıyla aynı doku tiplemesine sahip sağlıklı bir çocuk sahibi olabilirler ve bu sağlıklı çocuktan (donörden) alınacak allojenik kök hücrelerin hasta olana transplantasyonuyla iyi bir tedavi sonucu alınabilmektedir. Yöntem PGT yöntemine çok benzemektedir. HLA tipleme çalışmalarımız halen devam etmekte; yakında rutin olarak uygulanmaya başlanacaktır.

Sitoplazma transferi:
Sitoplazma transferi embriyo gelişiminin yavaş ve sıkıntılı olduğu, ileri kadın yaşı ve açıklanmayan infertilite tanısı olan vakalarda uygulanabilir. İşlem ICSI sırasında sağlıklı ve genç bir yumurtadan alınan sitoplazmanın eşinin spermiyle birlikte kötü bölünme geçmişi olan yumurtaya nakli şeklinde uygulanır.